کلیدواژه‌ها: ابراهیم خلیل

فلسفه حج
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳