کلیدواژه‌ها: ابراهیم خلیل

فلسفۀ حج
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳