کلیدواژه‌ها: ابن السبیل

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۱۱ تا ۲۱۶