کلیدواژه‌ها: احزاب

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی