کلیدواژه‌ها: اعدام

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی