کلیدواژه‌ها: اوصاف فرشتگان

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۹ تا ۱۹