کلیدواژه‌ها: اوهام

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیه ۲۵
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۷ تا ۲۰