کلیدواژه‌ها: تفسیر سورۀ عبس

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۱۱ تا ۲۳