کلیدواژه‌ها: تلاش

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ البلد، آیات ۱ تا ۱۰
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الغاشیه، آیات ۱ تا ۱۶