کلیدواژه‌ها: تنزیل

پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۱۱ تا ۲۱۶