کلیدواژه‌ها: تکوین

پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ النازعات، آیات ۲۷ تا ۳۶
پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ النازعات، آیات ۱۵ تا ۲۶
پرتوی از قرآن (جلد۳)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۲۱ تا ۳۲
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۱ و ۲۲