کلیدواژه‌ها: حرام

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۷۲ تا ۱۷۷
درس‌های قرآنی؛ احکام غذا خوردن