کلیدواژه‌ها: حرام

پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۷۲ تا ۱۷۷
درس‌های قرآنی؛ احکام غذا خوردن