کلیدواژه‌ها: حضرت سلیمان (ع)

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳