کلیدواژه‌ها: حکومت شهوات

روح انکار و فلسفه مادی چگونه پیدا می‌شود؟