کلیدواژه‌ها: خودبینی

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶۱ تا ۲۷۴
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۶ تا ۸۲