کلیدواژه‌ها: دعا

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۸۶ تا ۱۸۹
درس‌های قرآنی؛ هدایت
درس‌های قرآنی؛ قرآن و روش هدایتی آن