کلیدواژه‌ها: رباخواری

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
مسئلۀ ربا در اسلام
بانکداری بر اساس ربا مشکل اصلی ما
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران، آیات ۱۳۰ تا ۱۳۶
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۹۳ تا ۱۰۹