کلیدواژه‌ها: رشوه‌خواری در ادارات

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی