کلیدواژه‌ها: ریا

پرتوی از قرآن (جلد ۲)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶۱ تا ۲۷۴