کلیدواژه‌ها: سحر

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ داستان قهوه‌خانۀ سورات
نقد خرافه‌گرایی از نظر قرآن