کلیدواژه‌ها: سمع

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶ و ۷