کلیدواژه‌ها: سورۀ التین

پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ التین