کلیدواژه‌ها: سورۀ العادیات

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۷)
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العادیات