کلیدواژه‌ها: سورۀ العادیات

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۷)
پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ العادیات