کلیدواژه‌ها: سورۀ الغاشیه

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الغاشیه، آیات ۱۷ تا ۲۶
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الغاشیه، آیات ۱ تا ۱۶