کلیدواژه‌ها: سورۀ الفجر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفجر، آیات ۱۵ تا ۳۰
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفجر، آیات ۱ تا ۱۴