کلیدواژه‌ها: سورۀ انفطار

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۹ تا ۱۹
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۱ تا ۸
درس‌های قرآنی؛ تفسیر سورۀ حمد