کلیدواژه‌ها: سورۀ فصلت

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۳)
درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)