کلیدواژه‌ها: صفا و مروه

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۵۱ تا ۱۵۸
ترجمۀ مناسک حج
به سوی خدا می‌رویم