کلیدواژه‌ها: ضمیر

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۱۱ تا ۲۳