کلیدواژه‌ها: عقدۀ نفسانی

درس‌های قرآنی؛ نقش توارث