کلیدواژه‌ها: فداییان خلق

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب