کلیدواژه‌ها: فرعونیان

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۰ تا ۲۰
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۵۷ تا ۵۹