کلیدواژه‌ها: قتل

پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۷۸ تا ۱۸۵
درس‌های قرآنی؛ مجازات زندان در اسلام