کلیدواژه‌ها: قطع وحی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الضحی