کلیدواژه‌ها: مبارزه با شاه

مصاحبه با روزنامه کیهان در اولین روز آزادی