کلیدواژه‌ها: مجلس شورا

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی