کلیدواژه‌ها: مسئولیت

مراسم افطار شهرداری تهران
پیام به ارتشیان با عنوان فرزندان عزیز ایران
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ البلد، آیات ۱۱ تا ۲۰
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ مطففین، آیات ۱۴ تا ۲۱
درس‌های قرآنی؛ تفسیر آیات ابتدایی سورۀ بقره