کلیدواژه‌ها: مسیح

پرتوی از قرآن (جلد۳)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۵۲ تا ۶۸
پرتوی از قرآن (جلد۳)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۳۳ تا ۵۱
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ داستان قهوه‌خانۀ سورات