کلیدواژه‌ها: معبد سلیمان

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۱۰ تا ۱۱۵