کلیدواژه‌ها: معبود

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الناس
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۲ تا ۷۵
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۱ و ۲۲