کلیدواژه‌ها: ناآگاهی انسان

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العادیات