کلیدواژه‌ها: نزول تدریجی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قدر