کلیدواژه‌ها: حروف مقطعه

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵