کلیدواژه‌ها: خدعه

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳ تا ۱۶
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸ تا ۱۲