امام علی بن ابی طالب(ع): تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسلام . جلد اول

عنوان اصلی این کتاب «الامام علی بن ابی‌طالب» است که در ۹ جلد، به قلم عبدالفتاح عبدالمقصود، نویسنده مصری و اهل سنت نگارش یافته است. ترجمۀ این کتاب از عربی به فارسی در ۸ جلد منتشر شده که جلد نخست را آیت‌الله طالقانی و هفت جلدی بعدی را سید محمد مهدی جعفری ترجمه کرده‌اند. در واقع این کتاب را ، محمد تقی قمی، دبیرکل جمعیت تقریب در میان مذاهب اسلامی، برای ترجمه به آیت‌الله طالقانی پیشنهاد داده بود و پیام تشکر نویسنده از این امر نیز در مقدمه کتاب آمده است. طالقانی در مقدمه جلد اول می نویسد: «این کتاب با آنکه به سبک داستان نوشته شده اما کمتر از متون تاریخ و روش تحقیق بیرون رفته» و به عقیدۀ او، یک دوره تاریخ تحقیقی و پرمایه از آغاز ظهور اسلام تا پایان نیم قرن اول آن با محوریت امیرالمومنین علی(ع) است. ترجمۀ جلد اول در چاپ نخست، به دو بخش تقسیم شده بود که به ترتیب در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۷ منتشر شدند. اما در چاپ جدید آن توسط شرکت سهامی انتشار در سال ۱۳۷۵، دو بخش به هم پیوسته و در یک جلد منتشر شده‌اند.

نویسنده: عبدالفتاح عبدالمقصود
مترجم: سید محمود طالقانی