قالب محتوا: مصاحبه

دربارۀ خلع سلاح مجاهدین خلق
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
مسئلۀ ربا در اسلام
مصاحبه دربارۀ رفراندوم جمهوری اسلامی
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی
توصیه آیت‌الله طالقانی به همکاری در پاکسازی معابر شهری
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ حجاب اجباری
نظر طالقانی دربارۀ سرنوشت امام موسی صدر
نقد آیت‌الله طالقانی بر ایدئولوژی‌های وارداتی
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ انقلاب و حکومت اسلامی
بررسی عواقب کودتای احتمالی ارتش علیه انقلاب