قالب محتوا: فیلم

خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۱)
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۰)
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه اول
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۹)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۸)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۷)
مسئلۀ ربا در اسلام
یادبود علی شریعتی
سخنرانی مدرسۀ فیضیه