شورا از دیدگاه آیت‌الله طالقانی

این کتاب با هدف توضیح مفهوم «شورا» در اندیشۀ آیت‌الله طالقانی، نوشته‌ها و سخنان او در این باره را گردآوری کرده است. ناشر در ابتدا بخش‌هایی از کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه المله» نوشتۀ علامه نائینی که به مسئلۀ شورا و مشورت در حکومت از دیدگاه اسلام پرداخته و شرح آیت‌الله طالقانی بر این کتاب را آورده است. در ادامه، ضرورت مشورت و عدم تمرکز در مسائل فتوایی را به نقل از مقالۀ دیگری از او توضیح می‌دهد و بعد از آن، تفسیر این معلم قرآن از آیۀ «و شاورهم فی الامر» آمده است. بخش‌های بعدی کتاب شامل سخنان طالقانی دربارۀ مشارکت همۀ مردم در سرنوشت خود و مقصود او از شورا در جمهوری اسلامی آمده است. طرح پیشنهادی طالقانی برای شوراهای محلی، سخنان او در شرح اهمیت آن است، در کتاب آورده شده است.

نویسنده: سید محمود طالقانی
گردآورنده: ناشر
ناشر: انتشارات ابوذر
چاپ اول: 1360
تعداد صفحات: 54