کلیدواژه‌ها: آبان 57

پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان