کلیدواژه‌ها: آتش افروخته

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الهمزه