کلیدواژه‌ها: آدم

درس‌های قرآنی؛ تفسیر آیات ابتدایی سورۀ بقره
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (از ۸ آبان تا ۶ آذر ۱۳۲۶)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسه دوازدهم تا شانزدهم: داستان آفرینش